FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM

Fyrarummaren”- är en teori som skildrar förändring som en rörelse mellan fyra psykologiska rum eller livslägen. Den handlar om vad som sker med mig själv och andra i samband med t ex förändring, kris, förnyelse eller stress. Alla kan känna igen sig, orientera sig och använda denna igenkännande kunskap till att påverka sin situation genom medvetna val.

Fyrarummaren hjälper individer, grupper och organisationer att förstå och hantera sig själv i olika aspekter av Nöjdhet- Självcensur- Förvirring och Inspiration.

I Fyrarummaren får du möjlighet till reflektion tillsammans med andra, för att identifiera utvecklingsmöjligheter och förändringsbehov. Du är själv med om att bygga upp modellen innehållsmässigt, denna kombination av teori och hur den praktiskt förmedlas är unik och mycket produktiv. Modellen skapar ett gemensamt språk och kan bidra till ett klimat med öppenhet för dialoger om mål, arbetsförhållanden och resultat. Detta ger en individuell och organisatorisk förståelse av förändringsprocessen.

ORGANISATIONSBAROMETERN
- ett verktyg som mäter organisationsklimatet i en grupp eller organisation
Hur är förhållandet i den egna organisationen?
Ibland är det nödvändigt att stanna upp och kartlägga klimatet i organisationen. Genom att använda organisationsbarometern kan medlemmarna i en arbetsgrupp, ledningsgrupp eller i ett helt företag kartlägga klimatet utifrån Fyrarummarens aspekter på ett mycket aktivt och dynamiskt sätt.
Organisationsbarometern skapar den gemensamma utgångspunkten för ett stegvis förändringsarbete genom att undersöka, avcensurera och inspirera. Upplevda problem och utvecklingsbehov identifieras och utgör grunden för utformandet av adekvata och väl förankrade utvecklingsplaner. Modellen uppmuntrar individuellt och gemensamt ansvarstagande.