SYTEMISKA KONSTELLATIONER!

Systemiska konstellationer ger en unik möjlighet att få syn på den dynamik och kunskap som många gånger ligger dold i olika dilemman och konflikter.

Systemiska och organisationskonstellationer är ett kreativt och lösningsinriktat sätt att arbeta med individer, grupper och organisationer för att avtäcka och synliggöra de dolda dynamikerna som finns i olika system.

Vid ett systemiskt förhållningssätt har man fokus på samband, relationer och kopplingar mellan alla delar som ingår i det system man vill undersöka. Systemen kan vara alltifrån familjer, organisationer, kulturer, vår relation till oss själva och våra mål i livet. Vi lever i ständig relation med vår omvärld som både påverkar och påverkas av de system vi ingår i.

Begreppet systemiska konstellationer bygger på principer som; rätten till egen plats, social ordning, balans mellan givande och tagande och att alla bär ansvar för sina egna handlingar och känslor. Respekteras inte dessa grundprinciper uppstår en obalans.

När vi ställer upp en systemisk konstellation ser vi på faktiska händelser. Metoden bygger på att förutsättningslöst iaktta och studera det som gestaltar sig i sceniska uppställningar av problem och frågeställningar. Syftet är att skapa en extern bild vilket ger insikter om vad som pågår och vad som påverkar oss, något vi många gånger är omedvetna om. Med hjälp av uppställningar kan vi lösa omedvetna knutar och leva ett mer medvetet liv.

Organisationskonstellationer har som utgångspunkt att vi lever och arbetar i system i företag och organisationer. Många av de problem, konflikter och utmaningar man idag stöter på i organisationer har sin orsak på en systemisk nivå. Dessa orsaker behöver bli synliga och medvetandegöras så att vi kan förändra eller förbättra situationen och göra den hanterbar.

I en konstellation kan man få nya infallsvinklar genom att:
• Identifiera dilemman relaterade till organisationen
• Synliggöra konflikter och dolda dilemman
• Tydliggöra vad som omedvetet påverkar dig och hindrar dig från att leva det liv du önskar
• Få ett nytt perspektiv på de teman som du brottas med
• Nå ökad insikt i vad du behöver respektive kan göra för att ditt liv/arbetssituation skall kännas mer tillfredsställande
• Öppna nya och frigörande perspektiv för andra lösningar

Systemiska konstellationer är erfarenhetsbaserad och har utvecklats av den tyske filosofen och familjeterapeuten Bert Hallinger under mer än 30 år och är idag en internationellt etablerad metod. Metoden har sin grund i bl.a. fenomenologi, strukturell familjeterapi, anknytningsbaserad terapi, psykodrama och lösningsfokuserad terapi.

Vill du läsa mer om konstellationer se; www.svenskahellingerinstitutet.nu eller www.askis.se.

Välkommen till spännande och energigivande workshops, coachning eller vid en organisationsöversyn.