Vad sker med människor och organisationer i förändring och hur kan vi skapa en kreativt och kontaktskapande kommunikation?

Vi identifierar var vi befinner oss i nuet med inspiration av -Förändringens Fyra Rum. “Fyrarummaren” är en teori som skildrar förändring som en rörelse mellan fyra psykologiska rum eller livslägen. Den handlar om vad som sker med mig själv och andra i samband med t ex förändring, kris, förnyelse eller stress.
Alla kan känna igen sig, orientera sig och använda denna igenkännande kunskap till att påverka sin situation. Den är också ett verktyg för att förstå sin omgivning och andra människors handlande.
Med hjälp av Giraffspråket (Nonviolent Communication) kan vi skapa kontakt där vi lyfter fram känslor och behov för att kunna uttrycka oss tydligt. Giraffspråket är en konstruktiv kommunikationsmodell som bygger på ärlighet, öppenhet, respekt och empati.
Ärlighet är när du talar om din egen subjektiva sanning just nu. Öppenhet är när du sticker ut hakan och visar din sårbarhet. Empati är när du lever dig in i den andra personens sanning.

I vår kultur kritiserar, dömer och skyller vi ifrån oss, s k vargspråk, snarare än försöker förstå oss själva och varandra. Vargen står för det anklagande, otydliga och generaliserande medan giraffen, med sin långa hals och sitt stora hjärta, symboliserar förmågan att ha överblick över situationen och försöka se vad som ligger bakom det som sägs.
Giraffspråket innebär också att uttrycka sig tydligt och syftar till en konstruktiv dialog där var och en tar ansvar för egna tankar och känslor.
 
Du ges möjlighet att:
• reflektera och skapa ett gemensamt språk
• identifiera och tydligt tala om vad du vill i en given situation
• lyssna aktivt till dina egna och andras behov och värderingar
• skilja på obseration och värdering
• få insikt i empatins oerhörda kraft och möjligheter
• delta i praktiska övningar där du får träning i att samtala och lyssna
  utifrån egna situationer
Metodik: Jag använder till stor del upplevelsebaserad metodik där teori, praktik samt reflektion kombiners. Det som gör inlärningen stark och meningsfull är att metodiken förutsätter allas aktiva medverkan. Samtligas personliga erfarenheter används när Fyrarummaren byggs upp och Giraffspråket övas.

Att se ett sammanhang och få förståelse för sin egen och andras situation skapar en förändring och växande. Att bli sedd, hörd, bekräftad och få vara delaktig i det som sker är grundläggande behov hos alla människor. Det är då vi kan skapa inspiration och nöjdhet i en förändringsprocess.